The Power to Save Lives Lifestyle รู้จักชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า ก่อนเลือกใช้งาน

รู้จักชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า ก่อนเลือกใช้งาน


มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ Electric Motor ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ที่จะแสงออกมาเป็นกำลังเพลา สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะถูกนำมาใช้งานเป็นต้นกำลังขับ หรือ Driver ของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น พัดลม, แอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในครัวเรือน รวมทั้งอื่น ๆ อีกมากมาย จนไปถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมหนักอย่างพวก turbo-machinery จำพวกแก๊สคอมเพลสเซอร์ เป็นต้น สำหรับหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้ โดยปกติแล้วจำเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากกระแสในขดลวด ทำให้เกิดการสร้างแรงดูด และแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสอง จึงทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมานั่นเอง 

มอเตอร์ไฟฟ้า มีลักษณะอย่างไร และมีชนิดใดบ้าง 

สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นพลังงานกลตรงข้ามกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้จะมีการทำงานด้วยการใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าจะมีการใช้แรงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในสนามแม่เหล็ก ซึ่งแรงนี้จะสร้างแรงบิดบนวงลวดที่มีอยู่ในสนามแม่เหล็ก ส่งผลให้มอเตอร์หมุนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลัก ๆ แล้วมอเตอร์จะมีทั้งหมด 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ 

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จะเป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเข้าไปในขดลวด เพื่อที่จะทำให้เกิดการดูดและผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นจากขดลวดมอเตอร์ จึงจะสามารถทำให้เกิดการหมุนได้ สำหรับส่วนประกอบหลัก ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะมี ขดลวดสนามแม่เหล็ก, ขั้วแม่เหล็ก, โครงมอเตอร์, อาร์เมเจอร์, คอมมิวเตเตอร์, และแปรงถ่าน เป็นต้น 

2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จะเป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ โดยจะมีการใช้หลักการดูดและปลักกันของแม่เหล็กถาวร และแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากขดลวดทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งต้องบอกเลยว่า 90% ของโรงงานอุตสาหกรรมจะนิยมใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในรูปแบบนี้เป็นหลัก สำหรับส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับจะมี สเตเตอร์ หรือตัวอยู่กับที่, โครงมอเตอร์, แกนเหล็กสเตเตอร์, ขดลวด, โรเตอร์หรือตัวหมุน, โรเตอร์แบบกรงกระรอก, โรเตอ์แบบขดลวดพัน หรือแบบวาวนด์ เป็นต้น 

สำหรับการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความชำนาญ และใช้ความระมัดระวังในการใช้งานค่อนข้างสูง และห้ามใช้งานเครื่องใช้ประเภทนี้ในช่วงที่มีการเกิดไฟตก หรือช่วงที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ถึง 220 โวล์เป็นอันขาด เนื่องจากมอเตอร์อาจจะไม่หมุน และทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดันกลับได้ ส่งผลให้ขดลวดร้อนจนก่อให้เกิดความเสียหาย จนอาจก่อให้เกิดความอันตรายได้ในที่สุด ดังนั้นการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าควรจะศึกษาให้ดีก่อนการใช้งาน และต้องระมัดระวังทุกครั้งในการเข้าใช้งานนั่นเอง