The Power to Save Lives Lifestyle คุณสมบัติของวิทยากรที่ฝึกอบรมความปลอดภัย

คุณสมบัติของวิทยากรที่ฝึกอบรมความปลอดภัย


อบรมความปลอดภัย

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานพนักงานใหม่ หลักสูตรนี้มีความสำคัญอย่างมาก แม้ พรบ ความปลอดภัยในปี 2554 และไม่ได้ระบุหลักสูตรเอาไว้แน่ชัดว่าต้องมีการอบรมด้วยหลักสูตรนั้นๆ หัวข้อนั้นๆ แต่หลักสูตรหรือหัวข้อที่ใช้อบรมก็ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วย เป็นหัวข้ออบรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พนักงานหรือผู้ที่เข้ารับการอบรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  

พรบ ความปลอดภัยในปี 2554 ได้มีการระบุไว้แค่ว่าให้นายจ้างจัดอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ ตลอดจนพนักงานที่เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ฃสำหรับวิทยากรที่ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

  • เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า สอนวิชาความปลอดภัยในการทำงานและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตัวเองบรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเดียวตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีทั้งนี้จะต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีหรือเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อวิชาที่ตัวเองบรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปีด้วย
  • เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าและได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งนี้จะต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มันน้อยไปกว่า 3 ปีหรือมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

แม้ พรบ ความปลอดภัยในปี 2554 จะไม่ได้ระบุหลักสูตรที่แน่ชัด อย่างที่บอกว่าหลักสูตรการอบรมความปลอดภัยก็ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน หัวข้อที่บรรยายจะต้องได้รับการยอมรับ อย่างเช่น มีหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ควรมีหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์ ppe ด้วย

นอกจากจะต้องพิจารณาที่คุณสมบัติของวิทยากรที่ฝึกอบรมแล้ว การเลือกสถาบันที่รับอบรมความปลอดภัยในการทำงานก็ต้องเลือกให้ดีเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หลายสถาบันมีหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ด้วย